Produkty marki Defa

Ograniczona gwarancja producenta

UWAGA! Niniejsza Ograniczona gwarancja dotyczy produktów oraz powiązanych akcesoriów sprzedawanych przez F.H. Amervox sp. z o.o. sp.k.
W przypadku jakichkolwiek rozbieżności między przedstawionymi tutaj warunkami a dokumentacją dostarczoną z produktem pierwszeństwo mają warunki zawarte w dokumentacji dostarczonej z produktem.

Niniejsza Ograniczona gwarancja nie wpływa na uprawnienia ustawowe wynikające z obowiązujących przepisów prawa krajowego, które regulują sprzedaż produktów konsumentom i stanowi ich uzupełnienie.

Gwarancja liczona jest od dnia sprzedaży z FH Amervox Sp. z o.o Sp. K., czego dowód stanowi oryginalny dokument zakupu oraz wypełniona karta gwarancyjna (otrzymana z towarem);Producent gwarantuje, że Produkt jest wolny od wad materiałowych i wykonawczych (dalej „Wada”) i obejmuje go następującą gwarancją:

 • dwanaście miesięcy (12) na urządzenie główne;
 • dwanaście (12) miesięcy na akcesoria sprzedawane osobno lub znajdujące się w opakowaniu
  z urządzeniem głównym, z wyłączeniem baterii, pokryw, kabli i ładowarek; oraz
 • sześć (6) miesięcy na wszystkie baterie, pokrywy, kable
  i ładowarki;
 • o ile nie określono inaczej w dokumentacji dostarczonej
  z produktem

Jeżeli uważają Państwo, że Produkt jest wadliwy, proszę
w celu zasięgnięcia dalszych informacji skontaktować się ze sprzedawcą, od którego nabyli Państwo dany produkt lub odwiedzić stronę internetową: www.amervox.com lub skontaktować się telefonicznie z centrum obsługi klienta 41/362-6889 w dni robocze od 9:00 do 15:00.

Niniejsza Ograniczona Gwarancja jest ważna tylko w kraju,
w którym nabyli Państwo dany Produkt, pod warunkiem, że Produkt był przeznaczony do sprzedaży w tym kraju.

Zakres obowiązków gwarancyjnych

Jeżeli z powodu wad projektowych, materiałowych lub wad wykonawstwa w okresie gwarancyjnym Produkt nie będzie prawidłowo działać w ramach normalnego użytkowania i obsługi, F.H. Amervox ma do wyboru naprawę albo wymianę Produktu, zgodnie z warunkami zawartymi w niniejszej gwarancji.

Proszę wziąć pod uwagę, że w toku naprawy lub wymiany Produktu przez FH Amervox może nastąpić utrata niektórych ustawień osobistych, pobranych materiałów, zawartość i innych informacji. F.H. Amervox nie bierze odpowiedzialności za utracone ustawienia, pobrane materiały czy inne informacje i nie rekompensuje takich strat.

*****warunki gwarancyjne dla urządzeń sprzedanych na zasadach B2B, są ustalane dokumentem umowy niezależnym od ogólnych warunków przy sprzedaży detalicznej.

Warunki

 1. Niniejsza Ograniczona gwarancja jest ważna tylko pod warunkiem dołączenia do dostarczonego celem wymiany bądź naprawy Produktu oryginalnego dowodu zakupu danego Produktu, wystawionego przez autoryzowanego sprzedawcę / dealera F.H. Amervox i zawierającego datę zakupu oraz numer seryjny* świadczący, iż towar pochodzi z dystrybucji FH Amervox Sp. z o.o. Sp. K.
 2. Przy zastrzeżeniu lokalnych przepisów,
  w przypadku naprawy lub wymiany Produktu udziela się gwarancji na pozostały czas pierwotnego okresu gwarancyjnego lub na okres dziewięćdziesięciu (90) dni od daty naprawy,
  w zależności od tego, który z tych dwóch okresów będzie dłuższy, chyba, że przepisy lokalne stanowią inaczej. Naprawa lub wymiana może wiązać się
  z użyciem części bądź modułów funkcjonalnie równoważnych lub regenerowanych. Wymienione części, komponenty lub moduły stają się własnością F.H. Amervox.
 3. Niniejsza gwarancja nie obejmuje uszkodzeń Produktu wynikających z normalnej eksploatacji
  i zużycia oraz z nieprawidłowego użycia, w tym m.in.
  z użycia niezgodnego z normalnym przeznaczeniem. Gwarancja nie obejmuje również uszkodzeń Produktu będących wynikiem wypadku, modyfikacji sprzętu bądź oprogramowania
  i działania siły wyższej, jak też uszkodzeń powstałych na skutek zalania płynem lub działania wilgoci.
 4. Bateria podlega zużyciu. Stan baterii ulega pogorszeniu, co nie oznacza, że jest ona wadliwa.
 5. Niniejsza gwarancja nie obejmuje uszkodzeń Produktu spowodowanych pracami wykonywanymi przez osoby nieupoważnione do tego.
 6. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń lub obniżonej funkcjonalności Produktu w wyniku stosowania akcesoriów i urządzeń peryferyjnych innych, niż oryginalne produkty zalecane przez F.H. Amervox.
 7. Niektóre Produkty mogą być wyposażone
  w funkcje oparte na lokalizacji GPS lub współpracować
  z takimi funkcjami. Funkcja określania lokalizacji jest świadczona w oparciu o klauzule „bez gwarancji (AS IS)"
  i „z wszystkimi błędami (WITH ALL FAULTS)". F.H. Amervox nie daje żadnej gwarancji dokładności takich informacji lokalizacyjnych. Korzystanie przez urządzenie
  z informacji lokalizacyjnych może być obarczone błędami lub mogą występować przerwy
  w dostępie do takich informacji, które są ponadto zależne od dostępności sieci. Proszę wziąć od uwagę, że funkcje lokalizacji mogą być ograniczone lub niedostępne pewnych warunkach, jak na przykład we wnętrzu lub
  w bezpośrednim sąsiedztwie budynków.
 8. Niniejsza Ograniczona Gwarancja wymienia wszystkie prawa i środki zaradcze przysługujące Państwu ze strony firmy F.H. Amervox w odniesieniu do wadliwego Produktu.
 9. Wyklucza się wszelkie domniemane gwarancje, w tym m.in. gwarancje dotyczące przydatności do celów handlowych lub szczególnych zastosowań. F.H. Amervox w żadnym wypadku nie odpowiadają za przypadkowe lub wtórne szkody dowolnej natury ani za utracone zyski
  i czas lub za stratę handlową, na ile pozwalają na to przepisy prawa.

Dla uniknięcia wątpliwości, niniejsza Gwarancja nie wpływa na ustawowe prawa konsumenta obowiązujące na mocy danego prawodawstwa.

Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru
z umową.

*mogą być wymagane inne informacje.

Gwarant:

F.H. Amervox sp. z o.o. sp.k.

Ul. Warszawska 312

25-414 Kielce

Polska

Tel. 41/362 6889

www.amervox.com